Vad gör vi?

Trafikskadenämnden prövar två olika typer av ärenden: obligatoriska ärenden och tvistlösningsärenden.

I ett obligatoriskt ärende har försäkringsbolaget en skyldighet att låta Trafikskadenämnden pröva ärendet, oavsett om den skadade och försäkringsbolaget är överens eller inte.

Den som har fått ett slutligt beslut från sitt försäkringsbolag och som inte är nöjd med beslutet kan ansöka om en prövning hos Trafikskadenämnden. Ärendet blir då ett tvistlösningsärende.

Trafikskadenämnden lämnar skriftliga yttranden som är rådgivande. Att yttrandena enbart är rådgivande innebär att försäkringsbolagen inte är skyldiga att följa dem. Det är dock mycket ovanligt att de inte följer Trafikskadenämndens yttranden.

Trafikskadenämnden är remissorgan i frågor inom personskaderätten och står för en betydande del av praxisbildningen inom detta område.

Varje år fastställer Trafikskadenämnden sina ersättningstabeller. De används även av domstolar och vid beräkning av ersättning från andra försäkringar till exempel olycksfallsförsäkringar.

Ta gärna del av vårt informationsblad som innehåller korta fakta om Trafikskadenämnden och beskrivningar över ärendenas gång.

Hur styrs Trafikskadenämnden?

Reglemente och arbetsordning

Trafikskadenämndens reglemente styr verksamheten. Trafikskadenämndens råd tar fram ett förslag till reglemente. Reglementet beslutas i samråd med Trafikförsäkringsföreningens styrelse och godkänns av regeringen. Trafikskadenämnden har även en särskild arbetsordning.

Kammarkollegiet

Den 2 september 2016 blev Trafikskadenämnden godkänd av Kammarkollegiet som en nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Kammarkollegiet är Trafikskadenämndens tillsynsmyndighet för tvistlösningsärenden.

Trafikskadenämndens råd

Rådet består av fem ledamöter från respektive ledamotsgrupp (se Vilka ingår i Trafikskadenämnden?) och sammanträder i regel två gånger per år. I reglementet anges att rådet ska behandla viktigare frågor om Trafikskadenämndens verksamhet och ersättningsfrågor av principiell betydelse.

Rådet beslutar bland annat om:

  • riktlinjer för försäkringsbolagens handläggning av ärenden (Cirkulär 4-2013),
  • nämndens olika ersättningstabeller,
  • antalet vice ordföranden och konsumentrepresentanter i Trafikskadenämnden,
  • fördelningen av antalet konsumentrepresentanter mellan organisationerna och
  • Trafikskadenämndens arbetsordning.

Vilka ingår i Trafikskadenämnden?

Trafikskadenämnden fattar sina beslut på ett sammanträde. Sammanträden hålls tre till fyra gånger per vecka på Trafikskadenämndens kansli. På ett sammanträde deltar följande ledamöter: ordförande och/eller vice ordförande, representant för konsumenterna respektive för försäkringsbolagen. Ett ärende kan avgöras av tre ledamöter (en från varje grupp) eller av sex ledamöter (två från varje grupp). 

Här finns en lista på Trafikskadenämndens ledamöter.

På Trafikskadenämndens kansli arbetar administratörer och föredragande jurister. Vid sammanträdena föredrar juristerna ärendena för Trafikskadenämndens ledamöter som därefter fattar ett beslut. Vi har tillgång till läkare med specialistkompetens som är fristående från försäkringsbolagen. Om skäl finns kan Trafikskadenämnden begära att läkarna uttalar sig i medicinska frågor.

Verksamhetsberättelse

Trafikskadenämndens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av verksamheten och vad som hänt under det aktuella året. Här finns också statistik över Trafikskadenämndens och försäkringsbolagens hanteringstider.

Statistik

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett tvistlösningsärende mäts för de senaste tre månaderna. Efter det att kommunikationen mellan den sökande och försäkringsbolaget är klar har Trafikskadenämnden högst tre månader (90 dagar) på sig att fatta beslut i frågan. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas.

61 dagar för januari 2017

64 dagar för februari 2017

57 dagar för mars 2017

54 dagar för april 2017

56 dagar för maj 2017

60 dagar för juni 2017

60 dagar för juli 2017

64 dagar för augusti 2017

72 dagar för september 2017

66 dagar för oktober 2017

58 dagar för november 2017

Alternativa tvistlösningsnämnder

Trafikskadenämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Utöver Trafikskadenämnden finns det idag ytterligare fem nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRNAdvokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor.

Mer information om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet.

Personuppgifter

Trafikskadenämnden behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer eller en bild.

Med behandling av personuppgifter menas i stort sett allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra eller skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i Personuppgiftslagen (1998:204).

Trafikskadenämnden är ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i verksamheten.

Personuppgifter måste behandlas för att göra det möjligt för Trafikskadenämnden att lämna yttrande i ärendet samt för administration av Trafikskadenämndens verksamhet. Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta, få in och lämna ut uppgifter exempelvis till försäkringsbolaget samt i vissa fall till sakkunniga, t ex Trafikskadenämndens sakkunnigläkare.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Trafikskadenämnden behandlar. Informationen kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du skickar din begäran till Trafikskadenämnden, Box 240 48, 104 50 STOCKHOLM. Begäran ska vara undertecknad av dig. Tänk på att du inte kan mejla in din begäran.