Kostnader och olägenheter (skador till och med 2001)


Om du till följd av en trafikolycka drabbas av en personskada, har du rätt till ersättning för kostnader och olägenheter enligt 5 kap 1 § p.1 och p.3 skadeståndslagen.

 


Ersättning för kostnader och olägenheter bestäms i tre olika delar: kostnader (A), olägenheter i  arbete (B) och för olägenheter i daglig livsföring (C). Ett årsbelopp fastställs för varje del. De tre årsbeloppen multipliceras sedan med olika faktorer enligt en särskild kapitaliseringstabell. Dessa belopp läggs ihop och slutsumman betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.


Kostnader kan ersättas om de är:

  • styrkta, till exempel genom kvitton

  • skadebetingade, det vill säga har ett direkt samband med skadan

  • nödvändiga på grund av skadan 

  • skäliga - vad som är skäligt bestäms från fall till fall

Kostnader för vård och/eller medicin som du har på grund av skadan kan ersättas av trafikförsäkringen upp till högkostnadsnivån.

Som skadad har du också en skyldighet att "begränsa skadans ekonomiska verkningar". Det innebär att du i första hand är skyldig att söka ersättning från det allmänna, till exempel Försäkringskassan eller från den kommun där du bor. Har du höga kostnader till följd av din skada kan du få handikappersättning. Sådan ersättning söks hos Försäkringskassan. Behöver du hjälp med handikappanpassning av bostaden ska du i första hand ansöka om detta hos din kommun.

Vid nämndens prövning bedöms vilka kostnader och hur stor del av dessa som orsakats av trafikolyckan. Som ovan angetts måste kostnaderna vara styrkta, skadebetingade, nödvändiga och skäliga för att merkostnaden ska kunna ersättas. Det är således inte säkert att du får full ersättning för dina begärda kostnader.


Olägenheter

Begreppet "olägenheter" står för den ansträngning som krävs av dig och den anspänning du har när du ska utföra arbete eller uppgifter i ditt dagliga liv. Ersättning för olägenheter delas upp i två grupper:

Olägenheter i arbete

Om du kan arbeta trots din skada, ersätts du för den ansträngning som du har i arbetet. Det årsbelopp som fastställs beror på hur mycket du arbetar och vilken typ av skada du har. Nämndens råd fastställer varje år olika beloppsnivåer som nämnden har att utgå från.

Olägenheter i daglig livsföring

Ersättning lämnas utifrån den ansträngning som du har i det dagliga livet. Nämndens bedömning av denna ersättning utgår ifrån din skada och hur denna skada påverkar dig i din dagliga verksamhet.

Beräkning för kostnader och olägenheter

Ersättningen beräknas genom att de olika ersättningarna som nämnden accepterat för kostnader och olägenheter multipliceras med en särskild faktor enligt en framtagen kapitaliseringstabell. Den framräknade summan får du som ett skattefritt engångsbelopp.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.