Har du ett ärende i nämnden?

Prövningen av ärenden i nämnden sker enbart utifrån skriftliga handlingar. Du kan därför inte vara med när nämnden prövar ditt ärende, oavsett om det är ett obligatoriskt ärende eller tvistlösningsärende

Obligatoriskt ärende

Ärendena behandlas i den ordning som de kommer in till nämnden. Om du vill komplettera utredningen av ditt ärende med mer skriftligt material ska du vända dig till bolaget som reglerar din skada.
Det tar cirka tre till sex månader innan ärendet är färdigbehandlat och skickas tillbaka till bolaget tillsammans med nämndens yttrande.

Tvistlösningsärende

I tvistlösningsärenden får bolaget och den sökande del av allt material som getts in till nämnden. Parterna ges möjlighet att lämna sina synpunkter på den andre partens inställning. Respektive part kan välja om handläggningen ska vara digital via nämndens portal eller fysisk via post.
Eventuella kompletteringar eller synpunkter ska alltid ges in till nämnden.
När kommunikationen mellan parterna är färdig kan ärendet sättas ut till sammanträde. Därefter får det gå högst tre månader (90 dagar) innan nämnden fattar beslut i frågan. Om det är nödvändigt på grund av ärendets komplexitet får dock handläggningstiden förlängas. Beslutet framgår av nämndens yttrande. Båda parter får del av nämndens yttrande.

Info från nämnden

OBS! Under perioden 21-26 september har vi haft tekniska problem. Kontrollera att de handlingar som har skickats in under denna period är inlagda på ditt ärende.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.