Obligatoriska ärenden

 

Försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är skyldiga att begära nämndens prövning av ett ärende om ärendet innehåller någon av de frågor som framgår av 3 § i nämndens reglemente. Dessa ärenden kallas obligatoriska ärenden. 

Det är obligatoriskt för bolagen och TFF att begära prövning av samtliga frågor i ett ärende om det innehåller någon av följande frågor:

  • om din invaliditetsgrad är minst tio procent,
  • om din inkomstförlust under ett år är minst ett prisbasbelopp (skadeårets basbelopp),
  • om det är fråga om förlust av underhåll efter en avliden person till maka/make eller sambo, eller
  • om det är fråga om omprövning.

Bolaget förbereder ärendet och ansvarar för att ta fram en nämndpromemoria.

Du har alltid rätt att ta del av nämndpromemorian och ge synpunkter på innehållet innan bolaget sänder hela ärendet (skadeakt och nämndpromemoria) till nämnden.

I cirkulär 4-2013 finns de riktlinjer som gäller för bolagens hantering av ett ärende vid en obligatorisk prövning innan det sänds till nämnden. Där anges också vilka bilagor som ska tas med i nämndpromemorian.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.