Frågor och svar


Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

 

Vad är skillnaden på ett obligatoriskt ärende och ett tvistlösningsärende? 

I vissa ärenden är det obligatoriskt för bolagen och Trafikförsäkringsföreningen att begära prövning i nämnden, se Obligatoriskt ärende.

Om du är missnöjd med bolagets beslut i en specifik fråga finns det möjlighet för dig att vända dig direkt till nämnden och begära prövning av denna fråga, se Tvistlösningsärenden.

Trafikförsäkringsföreningen reglerar min skada. Vad gäller då?

Vad kan man få ersättning för och hur mycket?

Ersättning från trafikförsäkringen kan lämnas för lyte och bestående men, inkomstförlust och kostnader. Du kan läsa mer om vilken typ av ersättning du som skadad kan ha rätt till under Vad kan man få ersättning för.

Hur läser jag Trafikskadenämndens tabeller?

Kostar det något att få ett ärende prövat i nämnden?

Nej, prövningen i nämnden är kostnadsfri för dig.

Får jag vara med vid nämndens sammanträde?

Nej, prövningen i nämnden sker enbart utifrån skriftliga handlingar. Du får inte vara med när nämnden prövar ditt ärende.

Hur kan nämnden bedöma hur svåra mina kvarstående besvär är?

Nämnden bedömer de aktuella frågorna utifrån de medicinska handlingar som föreligger i ärendet. Invaliditetsgraderingen görs utifrån praxis och tabeller för medicinsk invaliditet. De tabeller som gäller för gradering av medicinsk invaliditet finns här.

Jag är inte nöjd med bolagets ersättning för mina ärr. Kan jag få denna fråga prövad av nämnden?

Ja, den frågan kan prövas av nämnden. Kontrollera att fotona som du har gett in till bolaget är tydliga. Nämnden utgår vid bedömningen av ärrets utseende från en tabell som beskriver flera nivåer av ärrets svårighetsgrad; från A – F. Se tabellen Ersättning för utseendemässiga skadeföljder. Du kan även jämföra dina ärr med referensbilder på ärr i Ärrtjänsten.

Måste bolaget följa nämndens yttrande?

Nej. Nämnden lämnar skriftliga yttranden som är rådgivande. Att yttrandena enbart är rådgivande innebär att bolagen inte är skyldiga att följa dessa. Det är dock ovanligt att bolagen inte följer vad nämnden beslutat. 

Vad gäller för juridiskt ombud vid en prövning i nämnden? 

Det krävs inte att du har något juridiskt ombud för att pröva en fråga i nämnden. Du kan när som helst under förfarandet söka oberoende rådgivning eller företrädas av ett ombud eller annan tredje man. Om du vill använda dig av ett ombud är det bolaget som fattar beslut om trafikförsäkringen ska betala för detta. I annat fall får du själv stå för den kostnaden.

Jag är skadad, men inte på grund av en trafikolycka. Vart ska jag vända mig då?

Trafikskadenämnden prövar endast ärenden där en person har skadats i trafiken av ett motorfordon. För andra skador kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få information om var du ska vända dig, se deras hemsida http://bankforsakring.konsumenternas.se och telefon 0200-22 58 00.

Kan jag vända mig direkt till nämnden för att få mitt ärende prövat?

Obligatoriskt ärende: Du har alltid rätt att få ditt ärende prövat i nämnden. Däremot kan nämnden enligt sitt reglemente inte ta upp en sådan begäran från dig som skadad. Du måste därför vända dig till ditt bolag som i sin tur ger in ärendet till nämnden med en begäran om prövning.

Tvistlösningsärende: Om du är missnöjd med bolagets beslut i en specifik fråga kan du vända dig direkt till nämnden och begära prövning, se Tvistlösningsärenden. Bolaget måste dock ha tagit slutlig ställning i den aktuella frågan och du måste därefter ha varit i kontakt med bolaget för att nämnden ska kunna pröva frågan.

Vad händer med mitt ärende innan det ges in till nämnden?

Obligatoriskt ärende: Bolaget utreder ditt ärende och sammanställer därefter en nämndpromemoria som innehåller bolagets ersättningsförslag och dina yrkanden samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i nämnden. Du har rätt att få ta del av nämndpromemorian och lämna synpunkter på denna innan ärendet ges in till nämnden.
Om du vill veta mer om nämndpromemorian och vad den ska innehålla, kan du läsa om detta i nämndens cirkulär 4-2013.

Tvistlösningsärende: Se Ansökan.

Bolaget vill inte skicka in ärendet till nämnden. Vad ska jag göra?

Obligatoriskt ärende: Du bör kontakta bolaget igen då den som skadats i trafiken av ett motorfordon alltid har rätt att få sitt ärende prövat i nämnden.

Tvistlösningsärende: Du kan själv ansöka om en prövning i nämnden.

Kan jag skicka in eget material till nämnden?

Obligatoriskt ärende: Oavsett om ärendet är kvar hos bolaget eller har getts in till nämnden ska du alltid skicka ditt material till bolaget som därefter sänder över detta till nämnden.

Tvistlösningsärende: Ja, däremot enbart de handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut. Om du vill skicka in nytt material som bolaget inte har sett, till exempel ett nytt läkarintyg, måste du först vända dig till bolaget som får ta ställning till det nya materialet. Först därefter kan du begära en prövning i nämnden.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Obligatoriskt ärende: Det finns inget krav på någon specifik handling som du behöver skicka in. Bolaget utreder ditt ärende och sammanställer därefter en nämndpromemoria som innehåller bolagets ersättningsförslag och dina yrkanden samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i nämnden. Du har rätt att få ta del av nämndpromemorian och lämna synpunkter på denna innan ärendet ges in till nämnden.
Om du vill veta mer om nämndpromemorian och vad den ska innehålla, kan du läsa om detta i nämndens cirkulär 4-2013.

Tvistlösningsärende: För att få en fråga prövad i nämnden krävs att du fyller i en ansökan samt bifogar en kopia av bolagets beslut som du inte är nöjd med och du därför vill få prövat. Om du har ett ombud måste du även skicka in en fullmakt. Nämndens kansli begär in bolagets inställning och handlingar som de vill hänvisa till. Dessa handlingar får du därefter ta del av och har då möjlighet att kontrollera om du anser att något underlag saknas eller om du vill lämna flera synpunkter. Se vidare under Ansökan.

Vilka handlingar får nämnden från bolaget?

Obligatoriskt ärende: Bolaget ska skicka in skadeakten och en nämndpromemoria som innehåller bolagets ersättningsförslag och dina yrkanden samt bilagor som är intressanta för ärendets prövning i nämnden. I skadeakten ingår bland annat medicinska handlingar, ekonomiska handlingar och korrespondens mellan dig som skadad och bolaget.

Tvistlösningsärende: Bolaget skickar in de handlingar som de vill hänvisa till inför prövningen i nämnden.

Hur lång tid tar prövningen i nämnden? 

Obligatoriskt ärende: Hanteringstiden är oftast mellan tre till fem månader.

Tvistlösningsärende: Det beror bland annat på hur lång tid kommunikationen mellan parterna pågår.

En kopia på din ansökan skickas till ditt bolag. Bolaget uppmanas att lämna sin inställning till ansökan och bifoga det material som bolaget vill hänvisa till.
Bolagets inställning skickas till dig via nämndens kansli. Du har därefter möjlighet att lämna eventuella kommentarer på bolagets inställning och skicka in ytterligare underlag till nämnden. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas via brev eller via nämndens portal (se Digital hantering).

Bolaget får därefter möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge du eller bolaget har något mer att tillägga. Både du och bolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

När kommunikationen mellan parterna är färdig kan ärendet sättas ut till sammanträde. Därefter får det gå högst tre månader (90 dagar) innan nämnden fattar beslut i frågan. Om det är nödvändigt på grund av ärendets komplexitet får dock handläggningstiden förlängas. Se Så hanteras ditt ärende.

Kan jag följa mitt ärende digitalt?

Obligatoriska ärenden: I nuläget är det inte möjligt att följa ärendet digitalt.

Tvistlösningsärende: Ja, om du har ansökt om prövning via vårt ansökningsformulär på hemsidan och har angett att handläggningen fortsättningsvis ska vara digital. För att följa ärendet digitalt krävs att du har ett giltigt BankID. Se Digital hantering.

Vad har hänt i mitt ärende? 

Obligatoriskt ärende: För att få reda på om ditt ärende har skickats in till nämnden bör du i första hand vända dig till bolaget. Efter det att ärendet getts in till nämnden tar det i regel tre till fem månader innan ärendet prövats och sänts tillbaka till bolaget med nämndens yttrande. Därefter skickar bolaget yttrandet till dig. Om du vill veta när ditt ärende ska prövas i nämnden kan du kontakta nämndens kansli.

Tvistlösningsärenden: Om du har valt en digital hantering kan du gå in via nämndens portal för att ta reda på vad som har hänt i ditt ärende. Om du inte har valt digital hantering kan du kontakta nämndens kansli för att få reda på vad som har hänt i ditt ärende.

 

Kan jag överklaga nämndens beslut?

Trafikskadenämnden lämnar endast ett rådgivande yttrande. Bolaget är inte skyldigt att följa yttrandet. Om du inte är nöjd med yttrandet eller om bolaget inte ändrar sitt beslut i enlighet med yttrandet kan du väcka talan i allmän domstol.