Inkomstförlust/Pensionsförlust


Om din trafikskada leder till att du helt eller delvis inte kan arbeta eller är tvungen att byta arbete och därför får lägre inkomst än du skulle ha haft som oskadad, kan du ha rätt till ersättning för den inkomstförlust du gör.


Nämnden tillämpar 5 kap § 1 skadeståndslagen i fråga om inkomstförlust.


Differensmetoden

I de flesta fall används differensmetoden vid beräkning av inkomstförlusten. Ersättningens storlek är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft som oskadad och den inkomst du faktiskt har (t.ex. lön, sjukpenning och sjukersättning).

Exempel: Om du före olyckan hade en årsinkomst på 250.000 kr och efter olyckan är helt arbetsoförmögen och beviljas en sjukersättning på 200.000 kr, så får du ett årligt belopp på 50.000 kr från trafikförsäkringen fram till dess att du som oskadad skulle ha gått i pension. Denna ersättning räknas upp varje år enligt lag.

Inom skadeståndsrätten finns en allmän princip som innebär att den som skadas har en skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar. Detta innebär att du som skadad har ett ansvar att nå upp till en så hög lön som möjligt om du kan arbeta. Om du inte kan arbeta måste du istället ansöka om sjukpenning, sjukersättning eller andra ersättningar som du har rätt till. Om du inte gör detta kan nämnden istället använda sig av en tänkt inkomst vid beräkningen av din inkomstförlust.


Andra metoder

Det är svårare att fastställa ett inkomstunderlag (den inkomst du skulle ha haft som oskadad) om du t.ex. var arbetssökande när olyckan inträffade eller hade egen verksamhet med varierande årsinkomster. Då krävs ofta mycket utredning för att nämnden ska kunna bestämma en ersättningsnivå som är skälig för framtiden.

Beviskravet i fråga om inkomstförlust är att du ska kunna göra sannolikt att du skulle ha haft en viss inkomst som oskadad.

När det gäller ersättning till barn som skadas så svårt att deras möjligheter att arbeta i vuxen ålder påverkas, kan nämnden använda statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den heltidsarbetande befolkningen i Sverige oavsett kön och bostadsort. Denna schablonmetod kan i vissa fall användas på ungdomar. En individuell prövning görs alltid från fall till fall.


Pensionsförlust

Ersättning för inkomstförlust är inte pensionsgrundande. Om det uppstår en pensionsförlust på grund av trafikolyckan kan du få ersättning för denna.

 

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.