Samband


För att du ska ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen måste det finnas ett orsakssamband mellan trafikolyckan och din personskada.


De ärenden som enbart avser frågan om samband i nämnden är sådana där bolaget helt eller delvis har avböjt samband och där den som anser sig ha skadats begär prövning i nämnden. Även i andra ärenden prövar dock nämnden om det nödvändiga sambandet finns, dvs även om du som skadad och försäkringsbolaget är överens i den delen.

För att nämnden ska kunna bedöma om det finns ett samband mellan din skada och olyckan, krävs att du har gjort klart mera sannolikt att dina besvär beror på olyckan.


Samband mellan olyckan och besvär

Om du varit med om en trafikolycka och anser att du fått en skada på grund av denna, bedömer bolaget om det finns ett samband, om besvären är bestående och i så fall vilken invaliditetsgrad som skadan motsvarar.

Anser bolaget att det inte finns något samband mellan dina besvär och olyckan kan du begära att nämnden prövar frågan (se §4 i nämndens reglemente)

För att nämnden ska kunna ta ställning till frågan om samband, måste utredningen innehålla all relevant medicinsk dokumentation åren närmast före och efter olyckan. Nämnden tittar framför allt på följande fem kriterier vid sambandsprövningen:

         1.  Hur såg ditt hälsotillstånd ut före trafikolyckan?
         2.  Var det en tillräckligt allvarlig olycka för att orsaka den skada du 
              anser har drabbat dig?
         3.  Vilka symptom hade du i direkt anslutning till trafikolyckan?
         4.  Har dina besvär funnits kvar kontinuerligt efter trafikolyckan?
         5.  Finns det andra orsaker till dina besvär?


Samband mellan trafikolyckan och arbetsoförmåga

Om du anser att du inte kan arbeta helt eller delvis i ditt vanliga arbete eller i annat arbete på grund av besvären efter trafikolyckan - och du är oense med bolaget om detta - kan du begära att nämden prövar denna fråga.

Om nämnden kommer fram till att det inte finns samband mellan olyckan och dina bestående besvär kan inte heller din arbetsoförmåga bero på olyckan. Men även om nämnden bedömer att det finns samband mellan olyckan och dina besvär/vissa av dina besvär, är det inte självklart att nämnden bedömer att dessa besvär påverkar din arbetsförmåga. Nämnden kan till exempel anse att det finns arbetsuppgifter som du borde klara trots din skada, eller att det finns andra arbetshindrande besvär. Varje fall bedöms individuellt. Endast då besvären efter trafikolyckan bedöms orsaka din arbetsoförmåga, helt eller delvis, kan du få ersättning för inkomstförlust.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.