Preskription


Preskription är en juridisk term som förenklat innebär att en fordran inte är giltig efter det att en viss tid har gått sedan fordran uppstod/tillkom.

Om du har skadats i en trafikolycka och anser att du har rätt till ersättning från trafikförsäkringen bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag inom tre år från det att du kan anses ha haft kännedom om rätt till ersättning. I annat fall kan du förlora din rätt till ersättning (fordran preskiberas). I vissa fall är preskiptionstiden tio år.

Enligt regler i trafikskadelagen gäller att den som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan mot ett försäkringsbolag inom tre år från det att han eller hon har fått kännedom om att ett anspråk kan göras gällande. I varje fall måste talan väckas inom tio år från det att anspråket tidigast kan göras gällande, dvs. normalt den tidpunkt då en skada ger sig till känna.

Det kan vara svårt både för dig som skadad och för ett försäkringsbolag att avgöra vid vilken tidpunkt den treåriga preskriptionstiden anses har börjat löpa. I osäkra fall bör du därför alltid vända dig till ditt försäkringsbolag och kontrollera hur ditt ärende ligger till. För det fall försäkringsbolaget anser att ditt ärende eller din begäran om ersättning har preskriberats har du alltid rätt att begära att få frågan om preskription prövad hos nämnden.

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.