Omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen

 

Lyte och (bestående) men samt (särskilda) olägenheter
För skador som har inträffat från och med 2002 kan nämnden ompröva den ersättning du fått för lyte och bestående men samt särskilda olägenheter. Omprövning kan ske om de besvär som trafikolyckan orsakat har förvärrats väsentligt efter det att ärendet avslutades av försäkringsbolaget. För skador som har inträffat till och med 2001 finns däremot ingen laglig rätt till omprövning av lyte och men/olägenheter. Omprövning kan ändå ske om ett så kallat förbehåll som utlovat omprövning har lämnats till den skadade av försäkringsbolaget när ärendet avslutades.

Inkomstförlust
Du kan ha rätt till omprövning av inkomstförlust om din förmåga att arbeta har minskat med minst en fjärdedel sedan ärendet avslutades av försäkringsbolaget. Innan du har rätt till omprövning måste du haft minst ett par års sammanhängande arbetsoförmåga. Om du fått utökad sjukersättning har du i princip alltid rätt till omprövning om det är trafikskadan som orsakat arbetsoförmågan.

Om du ges rätt till omprövning för att du blivit arbetsoförmögen eller då din arbetsoförmåga ökat, har du rätt till ersättning ”från första kronan”. Det innebär att inkomstförlusten omprövas från första sjukdagen i den sjukskrivning som ledde till att du fick sjukersättning, eller från första dagen i en längre sjukperiod, och att rätt till ersättning föreligger från sjukskrivningens första dag. Du kan också ha rätt till omprövning om din arbetsförmåga i ditt ordinarie arbete har försämrats och du måste byta till ett jobb med lägre lön. Det måste vara fråga om en varaktig förändring.

Det finns inget krav på att inkomstförlusten ska vara väsentligt för att du ska ha rätt till omprövning. Det är tillräckligt att du har blivit arbetsoförmögen eller att din förmåga att arbeta har minskat sedan försäkringsbolaget avslutat ärendet.

Du kan även få omprövning om din inkomst som skadad understiger 90 procent av den inkomst som du skulle ha haft som oskadad. Förändringen ska ha skett efter det att bolaget avslutat ärendet. Den procentuella skillnaden bedöms alltid per år. Det går alltså inte att lägga ihop flera års inkomstförluster för att slutligen nå tio procents skillnad, utan det krävs att inkomsten som skadad understiger 90 procent av inkomsten som oskadad för ett visst år. Däremot spelar det ingen roll om inkomsten för året därpå överstiger den gränsen. Om en väsentlig förändring sker under ett år har du rätt till omprövning från och med det året. I vissa fall kan ärenden regleras slutligt med ett så kallat ”nollavtal”, det vill säga det inte finns någon inkomstförlust när ärendet avslutas av försäkringsbolaget. Men det är inget hinder för att omprövning ska kunna ske i ett senare skede, under förutsättning att det har skett en väsentlig förändring. Det gäller exempelvis i de fall då Försäkringskassan beslutar att dra in en sjukersättning som var beviljad när ärendet slutreglerades av försäkringsbolaget.

Kostnader
För skador som har inträffat från och med 2002 kan nämnden göra en omprövning om de merkostnader som skadan orsakat har ökat väsentligt. Det kan till exempel röra sig om att du måste anlita hemtjänst för att dina besvär förvärrats. Den väsentliga ökningen ska även i detta fall ha uppkommit efter det att försäkringsbolaget avslutat ärendet. För skador som har inträffat till och med 2001 finns ingen laglig rätt till omprövning av kostnader. Omprövning kan ändå ske om ett förbehåll som utlovat omprövning har lämnats vid ärendets avslut.

 

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.