Förlust av underhåll


Om du som make/maka, sambo, barn eller på annat sätt är beroende av en person för din försörjning, kan du ha rätt till ersättning från trafikförsäkringen för förlust av underhåll om den personen avlider till följd av en trafikolycka.

 

 
Ersättning till barn

Barn som förlorat en förälder till följd av en trafikolycka har rätt till ersättning för sitt underhållsbehov (d.v.s. det belopp man bedömer att den avlidne skulle ha försörjt barnet med) fram till 18 års ålder, i vissa fall upp till 21 år. I praxis har grundbeloppet för underhållsbehovet bestämts till 25.000 kr per år om en förälder avlidit och 50.000 kr per år om båda föräldrarna avlidit. Barnet får i dessa fall ofta barnpension från Försäkringskassan. Om den ersättningen inte uppgår till grundbeloppet betalar trafikförsäkringen resterande del.


Ersättning om make/maka eller sambo har avlidit

Om en person avlider i en trafikolycka kan den efterlämnande maken/makan eller sambon ha rätt till ersättning ur trafikförsäkringen. Nämnden tar vid denna bedömning hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst, förmögenhet, boende samt hemmavarande barn. Utifrån dessa förutsättningar bestämmer nämnden underhållsbehovet. Det beräknas normalt i procent av den sammanlagda familjeinkomsten före dödsfallet, den så kallade konsumtionsandelen. I normala fall ligger denna mellan 45 till 65 procent av makarnas sammanlagda inkomst. Om den efterlevandes egna inkomster inte når upp till det beloppet betalas resten från trafikförsäkringen.

Du som efterlevande har en skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar genom att göra vad du kan för att försörja dig.

För att räknas som efterlevande sambo krävs att man har haft gemensamt hushåll under åtminstone några år. Detta prövas från fall till fall.

Den nu beskrivna ersättningen till make/maka eller sambo utgår vanligen till den dag då den avlidne skulle ha fyllt 65 år. Därefter minskar ersättningen till hälften.

Om den efterlevande gifter om sig eller ingår i ett samboförhållande kan ersättningen upphöra.


Personer med andra förhållanden till den avlidne

Även andra kategorier av efterlevande kan ha rätt till underhållsersättning. Det kan till exempel gälla efterlevande föräldrar som den avlidne helt eller delvis har försörjt.

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.