Kostnader

 

Tänk på!

 • Du kan bara ansöka om prövning av frågor som försäkringsbolaget har fattat beslut om. 

 • Du kan bara skicka in handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut.


Vilka handlingar måste du skicka in till nämnden?

För att nämnden ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in två handlingar:

 1. Ansökan om prövning

 2. Bolagets beslut i den fråga som ska prövas

Ansökningsblanketten ska du helst fylla i och skicka digitalt. I den digitala ansökan kan du bifoga bolagets beslut. Du kan även skriva ut och skicka ansökningsblanketten och bolagets beslut per post (Ansökan).


Vilka övriga handlingar kan nämnden vilja ta del av?

Vänta med att skicka in övriga handlingar tills du fått bolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilka handlingar du vill komplettera med. Du kan enbart komplettera med handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut. Det kan t.ex. vara: 

 • Uppgifter om vilka kostnader för vård och läkemedel som du hade före olyckan

 • Uppgifter om de kostnader du begär ersättning för (t.ex. typ av sjukvård och behandling, om läkemedlen ordinerats av läkare, om kostnaderna omfattas av högkostnadsskydd och om du sökt ersättning från kommun eller Försäkringskassan)

 • Kvitton, offerter eller liknande på de kostnader du begär ersättning för

 • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden


Vad ska du kunna visa för nämnden?

 • Att kostnaderna är en följd av skadebesvären.

 • Att kostnaderna är styrkta, skäliga och nödvändiga.

 • Att det är fråga om merkostnader (d.v.s. det är inte kostnader du skulle haft även som oskadad).

 

Vad brukar nämnden lägga vikt vid i sin bedömning?

 • Vilka kostnader för vård och läkemedel som du hade före olyckan

 • Om kostnaderna du begär ersättning för är styrkta med kvitton, offerter eller liknande

 • Om det är sjukvård och behandlingar som tillhandahålls av den allmänna sjukvården

 • Om det är läkemedel som har ordinerats av läkare

 • Om det är kostnader som omfattas av högkostnadsskydd (t.ex. sjukvård, behandlingar, läkemedel och sjukresor)

 • Om du kan vara berättigad till ersättning för dina kostnader från t.ex. kommun, landsting eller Försäkringskassa (t.ex. för färdtjänst, bilstöd, handikappersättning, bostadsanpassning, hjälpmedel eller assistansersättning)

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.